Smluvní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI UNIOSO S.R.O.

1.           Úvodní ustanovení

1.1      Společnost UNIOSO s.r.o., se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 03379787, vedená u Městského soudu v Praze pod C 230143, podnikající i pod obchodním názvem Orgis IT (UNIOSO) je renomovaná společnost poskytující různé IT služby.

1.2        Tyto všeobecné obchodní podmínky (VOP) platí ve smyslu § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) a určují práva a povinnosti stran smlouvy o dílo nebo jiné i nepojmenované smlouvy (Smlouva), ve které UNIOSO vystupuje jako zhotovitel či dodavatel (či jinak označená strana poskytující služby nebo provádějící dílo) a druhá smluvní strana jako objednatel (nebo jinak označená strana odebírající služby či dílo) (Objednatel; Objednatel a UNIOSO společně Strany) a jejímž předmětem je provedení díla nebo poskytnutí služeb. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a tvoří nedílnou část jejího obsahu. VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy, i pokud na ně ve Smlouvě není explicitně odkazováno. Objednatel uzavřením Smlouvy (k níž může dojít i akceptací jeho objednávky ze strany UNIOSO nebo jeho akceptací nabídky UNIOSO) vyslovuje souhlas se zněním těchto VOP, které jsou platné a účinné pro smluvní vztah mezi Objednatelem a UNIOSO ke dni uzavření Smlouvy a potvrzuje, že tyto VOP jsou její nedílnou součástí. Tyto VOP automaticky platí i pro další následující smluvní vztahy uzavřené mezi Objednatelem a UNIOSO.

1.3      UNIOSO je oprávněno tyto VOP jednostranně měnit. Pro uzavřený smluvní vztah však platí znění VOP účinné v době uzavření smluvního vztahu.

1.4          V případě rozporu mezi Smlouvou a těmito VOP má přednost Smlouva.

1.5       V případě, že UNIOSO vydala pro určitý smluvní vztah zvláštní obchodní podmínky (jako například Zvláštní obchodní podmínky společnosti UNIOSO s.r.o. pro hostingové služby), pak se takový smluvní vztah řídí (i) zvláštními obchodními podmínkami; a (ii) těmito VOP v záležitostech neupravených zvláštními obchodními podmínkami. V případě rozporu mezi VOP a zvláštními obchodními podmínkami mají přednost zvláštní obchodní podmínky. V případě rozporu mezi Smlouvou a zvláštními obchodními podmínkami a/nebo VOP má přednost Smlouva.

2.          Uzavření Smlouvy

2.1      Nabídka UNIOSO platí jeden (1) měsíc, není-li výslovně uvedeno jinak. Nabídka UNIOSO je právně nezávazná do doby uzavření Smlouvy na základě nabídky (případně potvrzení objednávky Objednatele na základě příslušné nabídky UNIOSO).

2.2         Bez výslovného předchozího písemného souhlasu UNIOSO není UNIOSO vázáno žádnou z podmínek Objednatele, která je v rozporu s těmito VOP nebo která tyto VOP jakýmkoliv způsobem doplňuje.

2.3      UNIOSO tímto předem vylučuje možnost Objednatele přijmout nabídku s dodatkem nebo odchylkou dle § 1740 odst. 3 OZ.

2.4        Pro specifikaci a rozsah díla či služby je rozhodující uzavřená Smlouva a podklady prokazatelně předané Objednatelem, které nevykazují žádné vady. Objednatel je povinen předat UNIOSO veškerou relevantní a věcně správnou technickou specifikaci, seznámit ho se všemi požadovanými funkčními nebo kvalitativními parametry, seznámit ho s účelem díla či služby a všemi relevantními okolnostmi (včetně prostředí a provozních podmínek, do kterých je dílo určeno či s nimiž souvisí služba, která má být ze strany UNIOSO poskytnuta).

2.5      V případě, kdy Objednatelem dodatečně předané podklady nebo upravené podklady pro provedení díla či poskytnutí služby, či dodatečné změny zadání, budou znamenat nebo si vyžádají změnu rozsahu díla či služby nebo způsobu jejich provádění, nebo se při provádění díla objeví potřeba prací, které UNIOSO z podkladů a zadání předaných v době uzavření Smlouvy nemohla ani při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, zavazuje se Objednatel nahradit UNIOSO tyto práce a dodávky jako vícepráce.

3.    Podmínky zhotovení díla a poskytnutí služby

3.1       Strany si budou při zhotovování díla a poskytování služeb poskytovat patřičnou součinnost, která povede ke zdárnému dokončení díla či zdárnému poskytnutí služby.

3.2         Není-li stanoveno jinak, Objednatel je povinen dodat UNIOSO zadání k provedení díla či poskytnutí služby písemně. Toto zadání bude závazné pro obě Strany. Pokud Objednatel nedodá zadání písemně, nebo v jiné formě, kterou UNIOSO výslovně akceptuje, je UNIOSO oprávněno provedení díla či poskytnutí služby odmítnout.

3.3       V případě nejasností či nesrovnalostí vyplývajících ze zadávací specifikace Objednatele nebo v případě nejasností pokynů Objednatele, které byly poskytnuty UNIOSO, je UNIOSO oprávněno požádat Objednatele o upřesnění zadání či pokynu, popřípadě rozhodnutí o dalším postupu. Do obdržení příslušného upřesnění nebo rozhodnutí není UNIOSO povinna ve zhotovování díla či v poskytování služby pokračovat a není v prodlení s plněním.

3.4         Objednatel odpovídá za veškeré materiály předané UNIOSO ke zhotovení díla či poskytnutí služby.

3.5         Pokud nebude ve Smlouvě uvedena závazná lhůta ke zhotovení díla či k poskytování služby ze strany UNIOSO, platí, že lhůta ke zhotovení díla či poskytnutí služby je lhůta obvyklá a její nedodržení nelze považovat za závažné porušení Smlouvy.

3.6      Objednatel prohlašuje, že je způsobilý uzavřít Smlouvu, že získal veškerá potřebná povolení a souhlasy k uzavření Smlouvy a k plnění závazků z ní vyplývajících, a tato povolení a tyto souhlasy jsou ke dni uzavření Smlouvy platné a účinné v plném rozsahu.

4.          Předání a převzetí díla

4.1       Objednatel není oprávněn odmítnout převzít dílo či službu, které vykazují drobné vady a nedodělky nebránící běžnému užívání díla či služby.

4.2        TKonečné předání a převzetí díla (a pokud to povaha dovolí, i konečné předání a převzetí služby) se uskuteční na základě písemného protokolu.

4.3         V případě, že Objednatel bezdůvodně odmítne dílo převzít či službu akceptovat (pokud to povaha služby dovolí), nebo dílo, případně službu fakticky nepřevezme, nebo neposkytne potřebnou součinnosti k předání díla či služby, má se za to, že dílo bylo předáno, případně služba byla dodána v den, který UNIOSO označila ve výzvě k převzetí díla či k převzetí služby jako den, ve který má dojít k předání díla. UNIOSO je v takovém případě oprávněna okamžitě vyúčtovat Objednateli cenu díla a/nebo služeb se splatností čtrnáct (14) dnů od odeslání faktury podle článku 5.4 a dále vyúčtovat Objednateli náklady, které UNIOSO vynaložila na uskladnění díla.

5.           Odměna

5.1     Odměna za zhotovení díla nebo poskytnutí služby ze strany UNIOSO bude hrazena bezhotovostně na bankovní účet UNIOSO uvedený ve Smlouvě, a to na základě daňových dokladů vystavených UNIOSO. Za den úhrady se považuje den připsání platby na bankovní účet UNIOSO..

5.2     Odměna, stejně jako jakékoliv jiné peněžité částky uváděné ve Smlouvě, jsou uváděny bez DPH. K odměně bude připočtena DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.3       UNIOSO si vyhrazuje právo změnit odpovídajícím způsobem a v rozumné míře ceny, pokud Objednatel změní specifikaci nebo rozsah předmětu díla či služeb nebo čas plnění Smlouvy.

5.4       Objednatel je povinen zaplatit cenu díla ve výši, způsobem a ve lhůtě sjednané ve Smlouvě, jinak ve lhůtě čtrnáct (14) dnů od odeslání faktury na e-mail Objednatele, který mu Objednatel sdělí.

5.5      Faktury musí splňovat veškeré náležitosti účetních a daňových dokladů vyžadované platnými právními předpisy pro takové doklady. Objednatel souhlasí s elektronickou fakturací.

5.6          UNIOSO si vyhrazuje právo v případě oprávněných důvodů požadovat platbu ceny, popř. její části předem.

5.7    Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla či služby nebo její části nebo vyúčtované zálohy, je UNIOSO oprávněna práce na díle či poskytování služby přerušit nebo zadržet dosud nesplněné dodávky částí díla nebo služby nebo odmítnout novou objednávku, aniž by byl v prodlení a aniž by to znamenalo porušení Smlouvy ze strany UNIOSO. O dobu prodlení Objednatele s plněním se prodlužuje termín dokončení a předání díla UNIOSO či termín poskytnutí služby ze strany UNIOSO.

5.8       UNIOSO si vyhrazuje právo započíst splatné i nesplatné pohledávky Objednatele vůči UNIOSO proti splatným i nesplatným pohledávkám UNIOSO vůči Objednateli, vzniklých z titulu poskytnutí služeb nebo zhotovení díla. Objednatel s takovým započtením vzájemných pohledávek vyslovuje souhlas.

6.          Vlastnické právo k dílu

6.1         Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, vlastnické právo k dílu přechází na Objednatele až úplným zaplacením ceny díla. Je-li před úplným zaplacením ceny díla toto dílo předáno Objednateli, UNIOSO uděluje Objednateli souhlas s tím, aby Objednatel do úplného zaplacení, a tedy do přechodu vlastnického práva, dílo užíval, a to výlučně pro své potřeby, řádně a v souladu s účelem, ke kterému je dílo určeno a v souladu s jinými podmínkami Smlouvy a těchto VOP, a neumožnil užívání díla třetí osobě. 

6.2        Pro vyloučení pochybností se Strany dohodly, že pokud bude poskytována služba ze strany UNIOSO (zejména hosting), nedojde k žádnému převodu vlastnických práv (ani autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví) k žádnému výsledku poskytování služby od UNIOSO k Objednateli.  Po skončení poskytování služby hostingu dle Smlouvy obdrží Objednatel na vyžádání export jeho databáze.

6.3        Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází z UNIOSO na Objednatele okamžikem převzetí díla nebo jakékoli jeho části Objednatelem, v rozsahu takto předané části díla.

7.          Záruka a odpovědnost za vady   

7.1        Není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak, neposkytuje UNIOSO Objednateli záruku za jakost díla.

7.2         Pokud při řádné prohlídce (je-li poskytnuta, pak prohlídka bude provedena v testovacím prostředí, ve kterém Objednatel otestuje všechny funkcionality díla) Objednatel zjistí vady díla, písemně je bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů, uplatní u UNIOSO, přičemž je povinen zjištěné vady popsat v takovém rozsahu, aby vada mohla být dostatečně určitě identifikována. Opožděné vytčení vad má za následek zánik práva Objednatele na uplatnění odpovědnosti UNIOSO za vadné plnění. Objednatel rovněž není oprávněn uplatnit nároky z vad díla poté, co dílo bylo ze strany UNIOSO na pokyn Objednatele nasazeno na produkční prostředí.

7.3       UNIOSO neodpovídá za vady díla vzniklé neodborným nebo neobvyklým zásahem do díla osobou odlišnou od UNIOSO, zacházením s dílem v rozporu s návodem k obsluze či v rozporu se zaškolením, za vady vzniklé zanedbáním běžné údržby a oprav a za vady vzniklé poškozením díla osobou odlišnou od UNIOSO.

7.4        UNIOSO rovněž neodpovídá za vady, jejichž příčina spočívá v chybných nebo nedostatečných podkladech, informacích a dokumentaci poskytnutých Objednatelem.

7.5     Skryté vady je Objednatel povinen UNIOSO písemně oznámit bez zbytečného odkladu poté, co byly zjištěny, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů od jejich zjištění. Opožděné vytčení vad má za následek zánik práva Objednatele na uplatnění odpovědnosti UNIOSO z vadného plnění.

7.6          K vadám uplatněným Objednatelem navrhne UNIOSO řešení na jejich odstranění.

7.7         UNIOSO nenese odpovědnost za škody a vady služeb a díla vzniklé v důsledku zásahů vyšší moci. “Vyšší mocí” se rozumí událost, která je mimo kontrolu UNIOSO a ke které došlo bez zavinění UNIOSO. Takovou událostí se rozumí např. přírodní katastrofa, epidemie, válečný stav, teroristický útok, dopravní blokáda nebo stávka v příslušném odvětví.

8.         Duševní vlastnictví

8.1        Není-li ve Smlouvě výslovně dohodnuto jinak, veškeré informace, know-how a autorská díla, jakýmkoli způsobem hmotně zachycená v díle, zejména, nikoli však výlučně počítačové programy, technické výkresy, náčrtky, plány, dokumentace, modely, vzorky, protokoly, přípravky, předané či zpřístupněné Objednateli ze strany UNIOSO při plnění Smlouvy, zůstávají duševním vlastnictvím UNIOSO. UNIOSO si vyhrazuje právo duševního a průmyslového vlastnictví.

8.2      UNIOSO poskytuje Objednateli nepřenosnou, nepřevoditelnou, nevýhradní licenci k užití tohoto duševního vlastnictví výlučně pro běžné užití díla v mezích účelu, pro který bylo dílo vytvořeno. Objednatel není zejména oprávněn reprodukovat, měnit nebo jakkoli zpřístupnit toto duševní vlastnictví třetí straně bez výslovného písemného souhlasu UNIOSO. Jakékoli užití (včetně jakéhokoli zpřístupnění) jakéhokoli duševního vlastnictví UNIOSO mimo rámec účelu, pro který bylo dílo pro Objednatele vytvořeno, nebo mimo rámec výslovně dohodnutý ve Smlouvě, je přísně zakázáno.

9.          Ochrana důvěrných informací

9.1       Objednatel se zavazuje, že důvěrné informace týkající se UNIOSO a jeho činnosti, se kterými se seznámí při realizaci Smlouvy, nesdělí ani nezpřístupní třetím osobám a nevyužije je ve svůj prospěch (jinak než v souladu s účelem, pro který byly důvěrné informace Objednateli ze strany UNIOSO zpřístupněny) nebo ve prospěch třetích osob a adekvátním způsobem důvěrné informace zabezpečí před neoprávněným zpřístupněním. Objednatel je povinen zachovat důvěrné informace v tajnosti a sdělit je případně v nezbytném rozsahu výlučně těm svým zaměstnancům nebo subdodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy a kteří tyto informace z tohoto důvodu potřebují znát. Důvěrnými informacemi jsou zejména informace obchodní, technické či právní povahy, se kterými se Objednatel jakýmkoli způsobem seznámí v souvislosti se spoluprací s UNIOSO.

9.2         Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení účinnosti Smlouvy, a to až do doby, kdy se důvěrné informace stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti Objednatele k ochraně důvěrných informací.

9.3       Objednatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu UNIOSO zveřejnit informaci o spolupráci se UNIOSO, ať již formou sdělení informace nebo loga UNIOSO, tiskovým prohlášením, užitím v reklamě, prezentaci, prodejních materiálech nebo jiným způsobem (Marketingové údaje). UNIOSO je oprávněno Marketingové údaje Objednatele v uvedeném rozsahu použít.

9.4      Po dobu existence smluvního vztahu a dva (2) roky po jeho skončení se Objednatel zavazuje nekontaktovat (ani neumožnit třetí osobě kontaktování) s nabídkou zaměstnání či spolupráce ani neuzavřít pracovní poměr nebo jiný obdobný smluvní vztah s žádným zaměstnancem či spolupracovníkem UNIOSO bez předchozího výslovného písemného souhlasu UNIOSO.

10.    Ochrana osobních údajů

10.1      UNIOSO se zavazuje chránit případné osobní údaje Objednatele dle platných právních předpisů.

11.    Pojištění

11.1    UNIOSO prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností nebo vadou výrobku Objednateli nebo třetím osobám za podmínek běžných v IT odvětví.

12.    Opatření v případě porušení Smlouvy Objednatelem

12.1    V případě prodlení Objednatele s poskytnutím nutné součinnosti nebo udělením nutného pokynu, stejně jako v případě prodlení Objednatele s převzetím díla nebo v případě prodlení s úhradou ceny díla či služby nebo její části, je UNIOSO oprávněna práce na díle či poskytování služby přerušit do doby, než Objednatel zjedná nápravu. Po tuto dobu není UNIOSO v prodlení a termín dokončení díla či poskytnutí služby se o toto prodlení Objednatele posouvá.

12.2     Zanikl-li závazek provést dílo či poskytnout službu v důsledku odstoupení od Smlouvy, je Objednatel povinen uhradit UNIOSO veškeré vzniklé náklady a ušlý zisk.

13.   Smluvní pokuty a náhrada újmy

13.1      Objednatel je povinen uhradit UNIOSO smluvní pokutu:

(a)         ve výši 0,05 % z ceny příslušného plnění za každý den prodlení v případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla a/nebo služby nebo jejich části,

(b)         ve výši 50.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti Objednatele podle těchto VOP, a

(c)           ve výši 200.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti Objednatele podle článků 8 anebo 9 těchto VOP.

13.2    Uplatněním jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo UNIOSO na náhradu vzniklé újmy, a to i náhradu újmy, která přesahuje výši smluvní pokuty.

13.3     Náhrada újmy, kterou je UNIOSO povinno nahradit Objednateli, je limitována částkou 1.000.000,- Kč.

13.4     UNIOSO není odpovědná za jakoukoli škodu Objednatele, která je v souvislosti s porušením UNIOSO nepředvídatelná, za nedostatek ekonomického úspěchu na straně Objednatele, nepřímou nebo následnou škodu (zejména ušlý zisk), stejně tak jako není UNIOSO odpovědná za jakoukoliv škodu plynoucí z nároků třetích stran.     

13.5       Strany si dohodly smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

14.    Trvání smlouvy

14.1      Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou..

15.    Ukončení smlouvy

15.1    Smlouvu lze ukončit jen způsoby a na základě důvodů, které jsou výslovně uvedeny v těchto VOP. Strany tímto výslovně vylučují možnost odstoupení od Smlouvy ze zákonných důvodů (zejména dle § 2002 OZ). Odstoupit od Smlouvy je tak možné jen na základě smluvních důvodů, které jsou uvedeny v těchto VOP.

15.2     UNIOSO je oprávněna Smlouvu (ať již je uzavřena dobu určitou či neurčitou) ukončit písemnou výpovědí i bez uvedení důvodu, doručenou Objednateli, s výpovědní lhůtou v délce jednoho (1) kalendářního měsíce, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Objednateli.

15.3     UNIOSO může od Smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení doručeného Objednateli a účinného okamžikem doručení, a to z následujících důvodů:

(a)           Objednatel je v prodlení s jakoukoli platbou ve prospěch UNIOSO z jakéhokoli důvodu, pokud je toto prodlení delší než než 30 dní a toto prodlení Objednatel nenapraví ani na dodatečnou výzvu ze strany UNIOSO do 15 dní od doručení této výzvy Objednateli;

(b)       Objednatel neposkytuje UNIOSO součinnost nebo závazné pokyny dle těchto VOP nebo dle Smlouvy a toto své prodlení nenapraví ani na dodatečnou výzvu ze strany UNIOSO do 15 dní od doručení této výzvy Objednateli;

(c)          Objednatel je v prodlení s převzetím díla nebo akceptací služby po dobu delší než 15 dnů;

(d)          Objednatel poruší jakékoli ustanovení článků 8 a/nebo 9 těchto VOP nebo jiný svůj závazek ze Smlouvy týkající se duševního vlastnictví nebo důvěrných informací UNIOSO;

(e)          bylo rozhodnuto o přeměně Objednatele nebo došlo k prodeji jeho podniku;

(f           Objednatel postoupí svá práva a/nebo povinnosti ze Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu UNIOSO;

(g)      jakmile z chování Objednatele nepochybně vyplyne, že poruší Smlouvu podstatným způsobem nebo pokud Objednatel předem deklaruje, že nehodlá dostát svým závazkům ze Smlouvy nebo těchto VOP; nebo

(h)         Objednatel vstoupí do likvidace anebo podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo dojde k zahájení insolvenčního řízení ohledně Objednatele na základě návrhu třetí osoby a Objednatel podle názoru UNIOSO dostatečně neprokáže UNIOSO, že insolvenční návrh podaný třetí osobou není důvodný.

15.4    Objednatel může od Smlouvy odstoupit na základě písemného oznámení doručeného UNIOSO a účinného okamžikem doručení, a to z následujících důvodů:

(a)        UNIOSO vstoupí do likvidace anebo podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo dojde k zahájení insolvenčního řízení ohledně UNIOSO na základě návrhu třetí osoby a UNIOSO podle názoru Objednatele dostatečně neprokáže Objednateli, že insolvenční návrh podaný třetí osobou není důvodný; nebo

(b)          UNIOSO je v prodlení s dodáním díla nebo poskytnutím služby dle Smlouvy trvajícím déle než 45 dní a toto prodlení UNIOSO nenapraví ani na dodatečnou výzvu ze strany Objednatele do 30 dní od doručení této výzvy společnosti UNIOSO.

16.      Komunikace Stran

16.1      Pokud Objednatel ve Smlouvě uvede jakoukoli osobu jako osobu oprávněnou pro komunikaci za Objednatele s UNIOSO v určitých záležitostech (např. obchodní, technické či smluvní povahy), pak jakékoli jednání takové osoby v příslušných záležitostech je jednáním, které Objednatele právně zavazuje, není-li ve Smlouvě  výslovně dohodnuto jinak. Jakákoli změna oprávněné osoby je vůči UNIOSO účinná teprve okamžikem doručení písemného oznámení o změně oprávněné osoby a do tohoto okamžiku zavazuje Objednatele jakékoli jednání učiněné oprávněnou osobou uvedenou ve Smlouvě nebo oprávněnou osobou dříve Objednatelem společnosti UNIOSO oznámenou.

17.    Závěrečná ustanovení

17.1    Strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti se Smlouvou anebo těmito VOP, ať mají jakoukoliv povahu a příčinu, budou řešit smírně. Pokud by taková smírná dohoda nebyla dosažena, budou spory řešeny příslušnými soudy České republiky, přičemž místně příslušným soudem je soud UNIOSO. Objednávky, nabídky, Smlouvy a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky.

17.2   UNIOSO je oprávněna převést veškerá práva a povinnosti ze Smlouvy, či Smlouvu jako celek, na třetí stranu, s čímž Objednatel dává tímto předem souhlas. Objednateli toto právo nepřísluší.

17.3     Objednatel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své splatné či nesplatné pohledávky za UNIOSO vůči jakýmkoli splatným či nesplatným pohledávkám UNIOSO za Objednatelem. 

17.4    V případě, že by jakékoli ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bylo či se stalo neplatným, neúčinným či nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy nebo VOP a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost Smlouvy nebo VOP jako celku. Strany se v takovém případě zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení jiným ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co nejbližší neplatnému, neúčinnému nebo nevymahatelnému ustanovení a nebude v rozporu s ostatním obsahem Smlouvy a VOP.

17.5     Tyto VOP se vydávají v české a anglické jazykové verzi. V případě rozporů a nesrovnalostí mezi těmito jazykovými verzemi je rozhodující česká verze.

17.6      Tyto VOP vstupují v účinnost dne  1.1.2018.

17.7     Objednatel okamžikem uzavření Smlouvy (včetně jejího uzavření potvrzením objednávky Objednatele ze strany UNIOSO nebo potvrzením ze strany Objednatele nabídky UNIOSO) prohlašuje, že si řádně přečetl tyto VOP, plně jim porozuměl a akceptuje všechna jejich ustanovení.

ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI UNIOSO S.R.O.  PRO HOSTINGOVÉ SLUŽBY

1.           Úvodní ustanovení

1.1       Tyto obchodní podmínky (Podmínky) vydává společnost UNIOSO s.r.o., se sídlem Nádražní 344/23, Smíchov, 150 00 Praha 5, IČO: 03379787, vedená u Městského soudu v Praze pod C 230143 (Poskytovatel) jako poskytovatel služby pronájmu kapacitních, výpočetních a programových prostředků počítače připojeného k síti Internet pro provoz internetových aplikací a doménových jmen prostřednictvím hostingové služby Orgis (Služba hostingu).

1.2       Poskytovatel za níže uvedených podmínek poskytuje Uživatelům (jak je Uživatel definován níže) Službu hostingu pro následující (níže definované) aplikace:

a)   Aplikaci Odoo Community; a  

b)    Aplikaci Odoo Enterpise.

2.           Definice

2.1          Níže uvedené pojmy s velkým počátečním písmenem mají v těchto Podmínkách následující význam::

Aplikace Odoo Community je open source ERP aplikace s názvem “Odoo”, která byla vyvinuta komunitou vývojářů a je dostupná na webových stránkách www.odoo.com ; ke dni účinnosti těchto Podmínek je publikován na: https://www.odoo.com/page/community . 
Aplikace Odoo Community je vyšší standard (a nikoli open source) Aplikace Odoo Community; tuto nadstavbu Aplikace Odoo Community vyvíjí a za úplatu poskytuje k užití společnost Odoo S.A. Aplikace Odoo Enterprise je pro Uživatele dostupná aktivací klíče poskytnutého společností Odoo S.A. 
E-shop Poskytovatele je e-shop Poskytovatele na adrese www.odoois.com
Fair Use Policy jsou podmínky, které stanoví omezení kapacitních prostředků, objemu přenášených dat a další omezení pro Službu hostingu, které Poskytovatel publikuje v e-shopu Poskytovatele.
Odoo S.A. je společnost Odoo S.A., VAT BE0477472701, se sídlem Chaussée de Namur, 40 1367 Grand-Rosière, Belgie.
Podmínky mají význam uvedený v čl. 1.1.
Podmínky Aplikace Odoo Communitys jsou licenční podmínky, které se vztahují k Aplikaci Odoo Community a které jsou publikované na stránce www.odoo.com ;  ke dni účinnosti těchto Podmínek jsou publikované na: http://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.en.html.
Podmínky Aplikace Odoo Enterprise jsou licenční podmínky, které se vztahují k Aplikaci Odoo Enterprise a které jsou publikované na stránce www.odoo.com ; ke dni účinnosti těchto Podmínek jsou publikované na: https://www.odoo.com/documentation/user/11.0/legal.html. 
Poskytovatel má význam uvedený v čl. 1.1.
Server je počítač trvale připojený k síti internet, prostřednictvím jehož prostředků je poskytována Služba hostingu.
Služba hostingu má význam uvedený v čl. 1., dále se pak jedná o poskytování služeb určených pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem doménových jmen prostřednictvím prostředků Poskytovatele. Bližší obsah a předmět Služeb hostingu je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou v e-shopu Poskytovatele.
Uživatel je objednatel Služby hostingu, kterému byla dle těchto Podmínek řádně zřízena Služba hostingu nebo mu byla dle těchto Podmínek zřízena prozatímně, za účelem otestování.
VOP jsou všeobecné obchodní podmínky Poskytovatele dostupné v e-shopu Poskytovatele.
Zkušební doba je doba, po kterou může budoucí Uživatel zdarma užívat Aplikaci Odoo Community.

3.            Objednávka Služby hostingu a provozování Aplikace Odoo Community

3.1         Službu hostingu mohou objednávat jen osoby registrované u Poskytovatele dle těchto Podmínek.

3.2     Službu hostingu objedná Uživatel tak, že v e-shopu na webových stránkách Poskytovatele (www.odoois.com) zvolí patřičnou aplikaci (Aplikaci Odoo Community nebo Aplikaci Odoo Enterprise) a parametry Služby hostingu, zejména: (i) počet uživatelů příslušné aplikace (přičemž minimální počet uživatelů je 5); a (ii) dobu užívání Služby hostingu (1 měsíc nebo 1 rok). Dále Uživatel mezi nabízenými variantami zvolí způsob úhrady ceny Služby hostingu. Takto zvolená a v e-shopu Poskytovatele potvrzená Služba hostingu představuje její závaznou objednávku u Poskytovatele. Jestliže po učinění závazné objednávky v průběhu zakoupené Služby hostingu Uživatel ve skutečnosti užívá příslušnou zvolenou Aplikaci Odoo Community či Aplikaci Odoo Enterprise vyšším počtem uživatelů oproti počtu uživatelů uvedenému v objednávce, Poskytovatel vyúčtuje tomuto navýšení odpovídající cenu Služby hostingu (anebo případně jiné doplňkové služby) Uživateli za každý měsíc zpětně (ať už se jedná o roční Službu hostingu nebo o měsíční Službu hostingu). Výpočet doplatku se řídí ceníkem Poskytovatele aktuálním v okamžiku vystavení daňového dokladu - faktury - na cenu za navýšení počtu uživatelů. Uživatel se zavazuje takto vyúčtovanou cenu Poskytovateli uhradit. 

3.3      Potvrzením své objednávky u Poskytovatele dle předchozího čl. 3.2 dochází k uzavření smlouvy na příslušnou Službu hostingu (a/nebo případně též doplňkovou službu) mezi Poskytovatelem a Uživatelem a Uživatel současně potvrzením uvedené objednávky potvrzuje, že se seznámil s VOP a s Podmínkami, v obou případech s jejich zněním platným a účinným ke dni potvrzení objednávky, přičemž znění aktuálních VOP a Podmínek je Uživateli dostupné v rámci procesu volby parametrů Služby hostingu a vytváření objednávky v e-shopu Poskytovatele, a to před akcí spočívající v potvrzení objednávky. Jakákoli následující objednávka Služby hostingu či jakékoli jiné služby Poskytovatele učiněná Uživatelem v e-shopu Poskytovatele se řídí VOP a Podmínkami, které jsou platné a účinné v den, kdy Uživatel potvrdil svoji objednávku příslušné služby, a takové v daný den aktuální VOP a Podmínky plně nahrazují dříve akceptované VOP a Podmínky. 

3.4        Uživatel výslovně souhlasí, že pokud v průběhu objednávky Služby hostingu (či jakékoli doplňkové služby) zvolí a potvrdí jako způsob úhrady elektronickou formu “recurrent payment”, pak se ukládají u Poskytovatele a na straně platební brány GoPay či jiné v e-shopu Poskytovatele identifikované platební bráně veškeré jím uvedené platební údaje, platby pak probíhají automaticky (bez předchozího upozornění Uživatele) za každé období Služby hostingu (měsíční či roční) a Služba hostingu se automaticky prodlužuje (na stejné období - měsíční či roční) až do zastavení v zákaznické administraci, a to akcí provedenou aktivně ze strany Uživatele. Platby na následující (automaticky prodloužené) období probíhají vždy k poslednímu dni aktuálně předplaceného období, kterým končí příslušná Uživatelem původně zvolená (měsíční či roční) doba trvání Služby hostingu. Dojde-li kdykoli od okamžiku učinění původní objednávky Služby hostingu v průběhu této Služby hostingu ke změně Podmínek, VOP nebo ceníku Poskytovatele, aplikují se na Službu hostingu vždy Podmínky a VOP a ceník, které jsou platné a účinné v okamžiku uskutečnění časově poslední platby v rámci poskytované Služby hostingu.

3.5        Poskytovatel na základě závazné objednávky Uživatele zprovozní Uživateli Službu hostingu Aplikace Odoo Community do 1 (jednoho) pracovního dne ode dne úplného zaplacení příslušné ceny Služby hostingu Uživatelem. Zprovozněním Služby hostingu se rozumí okamžik, kdy Poskytovatel zpřístupnil jakoukoli formou přístupové údaje do Aplikace Odoo Community. V případě, že Uživatel objednává Službu hostingu pro Aplikaci Odoo Enterprise, postupuje Poskytovatel následovně, s čímž Uživatel tímto vyslovuje svůj souhlas: V pracovní den následující po dni, ve který Uživatel uhradil cenu Služby hostingu dle příslušné objednávky, vytvoří Poskytovatel pro Uživatele prostředí pro následné užívání Aplikace Odoo Enterprise a informuje společnost Odoo S.A., že Uživatel má zájem o licenci k Aplikaci Odoo Enterprise. Následně Odoo S.A. odešle přímo Uživateli nabídku podmínek pro získání licence k užití Aplikace Odoo Enterprise a návrh objednávky. Poté, co Uživatel uzavře s Odoo S.A. smlouvu o zakoupení licence k Aplikaci Odoo Enterprise na základě potvrzení své objednávky u Odoo S.A., obdrží na svůj e-mail od společnosti Odoo S.A. aktivační (licenční) klíč, který vloží do prostředí, které pro Uživatele pro uhrazení Služby hostingu vytvořil Poskytovatel. V případě, že Uživatel do systému (prostředí), který Uživateli Poskytovatel pro účely Aplikace Odoo Enterprise vytvořil, nevloží aktivační klíč do jednoho měsíce od dne, kdy Uživatel uhradil příslušnou Službu hostingu, systém se automaticky a bez předchozího upozornění zablokuje a přestane být nadále Uživateli přístupný. V takovém případě nevzniká Uživateli nárok na vrácení ceny příslušné Služby hostingu.

3.6     Po zprovoznění Služby hostingu a po registraci Uživatele do Aplikace Odoo Community, případně Aplikace Odoo Enterprise, vstupuje Uživatel do prostředí Aplikace Odoo Community, případně Aplikace Odoo Enterprise, kde si může stáhnout a následně užívat jednotlivé jím zvolené moduly. Některé moduly jsou nabízeny jako open source v rámci Aplikace Odoo Community a Uživatel je povinen při jejich užití dodržovat Podmínky Aplikace Odoo Community. Jsou-li některé moduly označeny jako produkt vyvinutý Poskytovatelem, pak je Uživatel povinen při jejich užívání dodržovat veškeré licenční podmínky Poskytovatele vztahující se k těmto modulům a uvedené níže v čl. 8 těchto Podmínek. Moduly nabízené v rámci Aplikace Odoo Enterprise se řídí Podmínkami Aplikace Odoo Enterprise.

3.7       Po skončení poskytování Služby hostingu je Uživatel oprávněn nadále užívat pouze svoji databázi vytvořenou z vlastních dat a open source moduly Aplikace Odoo Community, avšak není oprávněn nadále užívat moduly vyvinuté Poskytovatelem ani moduly poskytované v rámci Aplikace Odoo Enterprise, k nimž skončením Služby hostingu ztratí přístup. Uživatel výslovně souhlasí s tímto ujednáním a potvrzuje, že Poskytovatel nenese jakoukoli odpovědnost za jakoukoli škodu, ztrátu dat či jakoukoli jinou újmu, kterou Uživatel  případně utrpí ztrátou přístupu k modulům uvedeným v tomto čl. 3.7.

3.8      Pokud Poskytovatel na svých webových stránkách nabízí nebo jinak Uživateli poskytne  zkušební verzi Aplikace Odoo Community po časově omezenou dobu (Zkušební doba), aplikují se tyto Podmínky (a veškerá jejich ustanovení, včetně odkazu na VOP) na zkušební verzi po Zkušební dobu přiměřeně.

4.             Registrace

4.1        Uživatel, který se chce registrovat, musí na webových stránkách Poskytovatele pravdivě vyplnit údaje požadované k registraci a musí tyto údaje prostřednictvím webových stránek Poskytovatele odeslat Poskytovateli.

4.2         Žádná osoba nemá nárok na to, aby byla nebo zůstala zaregistrována u Poskytovatele, pokud již nebo ještě nevyužívá Aplikaci Odoo Community či Aplikaci Odoo Enterprise. Poskytovatel je oprávněn registraci osoby odmítnout a existující registraci (pokud již nebo ještě nevyužívá Aplikaci Odoo Community či Aplikaci Odoo Enterprise) kdykoliv zrušit i bez uvedení důvodu, aniž by těmto osobám v této souvislosti vznikl nárok na jakoukoliv náhradu jakékoli újmy.

5.             Práva a povinnosti Uživatele

5.1        Službu hostingu objednává Uživatel pouze k provozu Aplikace Odoo Community nebo Aplikace Odoo Enterprise.

5.2      Doménové jméno si může zvolit Uživatel sám a Poskytovatel jej zprovozní po přesměrování doménového jména na servery Poskytovatele. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za užívání doménového jména Uživatele a neprověřuje vlastnictví doménového jména Uživatelem ani dobu, po kterou je Uživatel doménové jméno oprávněn užívat. Poskytovatel hostingu nenese odpovědnost za žádné nedostatky Služby hostingu způsobené vypršením či jiným způsobem zániku vlastnictví doménového jména na straně Uživatele.

5.3       Zřízením Služby hostingu vzniká Uživateli možnost užívat veškeré standardní doplňkové služby nebo benefity nabízené Poskytovatelem ke Službě hostingu. Uživatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky, podmínek a ceníku Poskytovatele dostupných v e-shopu Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem. Ustanovení čl. 3.3 těchto Podmínek se aplikuje přiměřeně na doplňkové služby. 

5.4        Uživatel bere na vědomí, že Aplikace Odoo a Aplikace Odoo Enterprise jsou v anglickém jazyce a že české překlady, poskytované jako doplňkový a/nebo volitelný benefit Poskytovatelem, nejsou oficiálními překlady. Poskytovatel neodpovídá Uživateli za správnost českého překladu jakéhokoli textu či komponenty uvedených aplikací a Uživatel bere na vědomí, že české překlady (jako doplňkový benefit) jsou poskytované pouze na informativní, nezávazné bázi. Uživatel v případě zakoupení uvedeného benefitu českého překladu souhlasí, že jej využívá na vlastní odpovědnost, nese riziko nepřesnosti překladu a není oprávněn vznášet vůči Poskytovateli jakékoli nároky plynoucí z jakéhokoli nedostatku či neúplnosti překladu.

5.5         Poskytovatel neodpovídá za to, že doplňkový modul fakturace či jiný jím poskytovaný modul obdobného typu odpovídá ve všech ohledech českým právním předpisům a právními předpisy vyžadovaným náležitostem daňového dokladu. V případě, že se Uživatel rozhodne jej využívat, činí tak na vlastní odpovědnost, nese riziko jeho nesouladu s právními předpisy a souvisejících nedostatků a výslovně souhlasí, že není oprávněn vznášet vůči Poskytovateli jakékoli nároky plynoucí z nesouladu jakékoli části doplňkového modulu fakturace (či jiného doplňkového modulu obdobného typu) a jakýchkoli jeho šablon či nástrojů s právními předpisy. Je povinen kontrolovat uvedený soulad s právními předpisy.  V případě, že Uživatel shledá jakýkoli nesoulad s právními předpisy, je oprávněn na takový nesoulad Poskytovatele upozornit. Poskytoval poskytne Uživateli rozumnou součinnost s nápravou ujištěného nedostatku, není však k nápravě povinen.

5.6      Uživatel se zavazuje hradit poplatky za Služby hostingu, a to vždy dle aktuálního ceníku publikovaného v e-shopu Poskytovatele. Poskytovatel je oprávněn ceník jednostranně měnit, o čemž však bude Uživatele vhodnou cestou informovat. Není-li v těchto Podmínkách uvedeno jinak, změna ceníku nemá vliv na již objednané Služby hostingu.

5.7       Uživatel může využívat prostředků Serveru, které mu byly poskytnuty na základě zřízení Služby hostingu v rámci sjednaného počtu uživatelů a sjednané doby trvání Služby hostingu. Výše využití prostředků Serveru Uživatelem (jako například kapacitní prostředky, objem přenášených dat mezi Serverem a Uživatelem apod.) je ze strany Poskytovatele omezena tak, jak je stanoveno ve Fair Use Policy a dále v případě provádění správy a systémových úloh Serveru Poskytovatelem. Rychlost spojení mezi Serverem a počítačem Uživatele je stanoven technickou specifikací a lze ji objednat dle aktuální nabídky Poskytovatele. V případě, že Uživatel překročí omezení stanovené ve Fair Use Policy, Poskytovatel jej na takové překročení upozorní. Současně je v takovém případě Poskytovatel oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele zpomalit či zcela zablokovat API a vyúčtovat Uživateli dodatečné poplatky dle aktuálního ceníku Poskytovatele.  Uživatel nesmí zbytečně zatěžovat API a je povinen požadavky na API optimalizovat. . 

5.8       Uživatel odpovídá za technickou správnost a bezpečnost všech aplikací, skriptů, programů a souborů, které umístí na Server, a dále za veškeré způsoby, kterými komunikuje s hostingovými Servery. Odpovědnost za bezpečnost se vztahuje zejména na možnost zneužití Aplikace Odoo Community či Aplikace Odoo Enterprise, skriptů či programů třetí stranou k neoprávněnému využívání prostředků Serveru např. umožnění třetím stranám spouštět libovolné SQL dotazy pod Uživateli přidělenou identitou či umožnění třetím stranám posílat ze Serveru emaily bez uvedení původu emailu (www stránky/domény, ze které byl email odeslán).

5.9      V případě, kdy Poskytovatel jakoukoli formou vyzve Uživatele k odstranění nedostatků dle čl. 5.8 výše či obdobných nedostatků vytčených Poskytovatelem, je Uživatel povinen odstranit tyto nedostatky neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Na dobu od doručení výzvy Uživateli do odstranění vytčených nedostatků Uživatelem má Poskytovatel právo jednostranně pozastavit platnost a provoz Služby hostingu. Po dobu přerušení Služby hostingu není Poskytovatel v prodlení. Uživatel odpovídá za škodu či jakoukoli jinou újmu způsobenou nedostatky dle čl. 5.8 třetím osobám a/nebo Poskytovateli.

5.10     Uživatel nesmí na Server umisťovat materiály, jejichž obsah je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí například také uveřejňovat stránky s explicitním obsahem (např. pornografii). Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení poskytování veškerých Služeb hostingu poskytovaných Uživateli (tedy k odstoupení od smlouvy s okamžitým účinkem). Po dobu případného přerušení Služby hostingu není Poskytovatel v prodlení. V případě odstoupení od smlouvy Poskytovatel není povinen vrátit Uživateli žádnou část poplatku jím uhrazeného za Službu hostingu, která byla ukončena takovým odstoupením od smlouvy. Toto ustanovení se týká zejména veřejně přístupných stránek systému a portálových přístupů.

5.11     Uživatel nesmí využívat Služby hostingu takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, třetích stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při sdíleném využívání prostředků Serveru. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu Serveru. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a plynulosti provozu Služby hostingu. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení poskytování veškerých Služeb hostingu poskytovaných Uživateli (tedy k odstoupení od smlouvy s okamžitým účinkem). Po dobu případného přerušení Služby hostingu není Poskytovatel v prodlení. V případě odstoupení od smlouvy Poskytovatel není povinen vrátit Uživateli žádnou část poplatku jím uhrazeného za Službu hostingu, která byla ukončena takovým odstoupením od smlouvy.

5.12   Uživatel je povinen uvést při objednávce Služby hostingu své správné, úplné a pravdivé kontaktní údaje pro účely fakturace poskytnutých Služeb hostingu, registrace a provozu doménového jména a komunikace s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat a případně aktualizovat své kontaktní údaje pro účely komunikace s Poskytovatelem.

5.13    Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla ke zřízeným službám (včetně Služeb hostingu) a programovým prostředkům Serveru před zneužitím třetí stranou.

5.14     Uživatel se zavazuje neprodleně informovat Poskytovatele o zjištěné technické nebo bezpečnostní závadě provozu Služby hostingu e-mailem zaslaným na adresu support@orgis.cz.

5.15     Uživatel odpovídá za veškerou škodu způsobenou při užívání poskytnuté Služby hostingu. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobené Uživatelem, včetně ušlého zisku. Náhradou škody se rozumí zejména, nikoli však výlučně, čas a náklady vynaložené Poskytovatelem na odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků Serveru Uživatelem, škoda vzniklá na provozu Serveru, škoda vzniklá třetím stranám a zejména ostatním Uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu Serveru či škoda vzniklá provozovateli Aplikace Odoo Community anebo Aplikace Odoo Enterprise, kterou by takový provozovatel vymáhal po Poskytovateli. Náhradou ušlého zisku se rozumí zejména, nikoli však výlučně, náhrada obvyklého zisku, který by Poskytovatel býval získal po dobu přerušení nepřetržitého provozu Služby hostingu, kdyby býval nebyl přerušen, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Poskytovatele či ztrátou Uživatelů.

5.16      V případě, že si Uživatel u Poskytovatele vyžádá administrátorské přístupy do Aplikace Odoo Community anebo Aplikace Odoo Enterprise, nenese Poskytovatel odpovědnost za škody, které vzniknou neodborným zásahem do Aplikace Odoo Community anebo Aplikace Odoo Enterprise, které provedl administrátor Uživatele.

5.17     Uživatel je povinen uhradit a odčinit Poskytovateli veškeré ztráty či újmu, které vzniknou Poskytovateli v důsledku porušení prohlášení a záruk Uživatele uvedených v těchto Podmínkách nebo v souvislosti s takovým porušením nebo v důsledku porušení jakéhokoli závazku Uživatele uvedeného v těchto Podmínkách.

6.           Práva a povinnosti Poskytovatele

6.1        Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz náležitě objednané a plně uhrazené  Služby hostingu. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předejít (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu či bezpečnosti Služby hostingu (např. údržba hardware, aktualizace software apod.). Za výpadky provozu Služby hostingu, způsobené skutečnostmi či událostmi uvedenými v předchozí větě Poskytovatel neodpovídá a neodpovídá ani za jakoukoli újmu vzniklou na straně Uživatele v důsledku takových výpadků.

6.2        Poskytovatel je povinen provádět nepřetržitý monitoring provozu na Serveru a zajišťovat průběžně správu Serveru pro optimální provoz Služby hostingu.

6.3        Poskytovatel je povinen zabezpečovat Službu hostingu před narušením provozu třetí stranou či před zneužitím Služby hostingu ze strany Uživatele v závislosti na charakteru poskytnutých programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených Služeb hostingu, má přednost bezpečnost Služby hostingu.

6.4        Služba hostingu Aplikace Odoo Community nebo Aplikace Odoo Enterprise nese automaticky generované doménové jméno. V případě, že Uživatel požaduje užití jiného než takto automaticky generovaného doménového jména, je povinen u poskytovatele (odlišného od Poskytovatele) takovéhoto jiného doménového jména zajistit přesměrování Služby hostingu na takové jiné doménové jméno. Za správnost a funkčnost takového přesměrování nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost a v případě jakýchkoli nedostatků přesměrování není Poskytovatel v prodlení s řádným poskytováním Služby hostingu.

6.5        Poskytovatel je povinen upozornit Uživatele včas, nejpozději však 14 dnů předem na skutečnost, že se blíží uplynutí doby, na kterou má Uživatel předplacenou Službu hostingu, a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mailovou adresu poskytnutou Uživatelem v rámci Registrace.

6.6        Uživatel je oprávněn Službu hostingu před uplynutím doby, na kterou byla sjednána, dobu trvání Služby hostingu prodloužit, a to způsobem pro objednání Služby hostingu dle těchto Podmínek. Poskytovatel neodpovídá za vznik jakékoli újmy na straně Uživatele následkem propadnutí (neobnovení) Služby hostingu Uživatele.

6.7      Poskytovatel má právo zrušit poskytnutou Službu hostingu Uživateli (tedy odstoupit od smlouvy s okamžitým účinkem), který je v prodlení s jakoukoli platbou za Službu hostingu nebo jakoukoli jinou službu poskytovanou Poskytovatelem Uživateli. V případě takového zrušení Služby hostingu (odstoupení od smlouvy) neodpovídá Poskytovatel za jakoukoli újmu vzniklou ztrátou dat Uživatele a/nebo ztrátou dostupnosti provozované Aplikace Odoo Community anebo Aplikace Odoo Enterprise či jinak následkem zrušení Služby hostingu.

6.8          Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení práv k ochranným známkám, doménovým jménům, e-mailovým adresám nebo jiným označením použitým Uživatelem. Poskytovatel se žádným způsobem nezavazuje ke kontrole oprávnění Uživatele k těmto označením či k jakémukoli jinému obsahu Uživatele.

6.9          Poskytovatel má právo jednostranně okamžitě a bez předchozího upozornění Uživatele  pozastavit poskytování Služeb Uživateli v případech, kdy provozem Aplikace Odoo Community nebo Aplikace Odoo Enterprise Uživatelem dochází nebo by mohlo dojít k poškození či ohrožení ostatních Uživatelů či Poskytovatele, jejich majetku, dat či oprávněných zájmů, či k narušení či ohrožení bezpečnosti Serveru Poskytovatele, a dále v případech porušení povinností Uživatele dle těchto Podmínek.

6.10    Poskytovatel má právo jednostranně a kdykoli obměnit funkce Služby hostingu. V případě obměny funkcí Služby hostingu uvede Poskytovatel popis této změny na svých webových stránkách.

6.11     Poskytovatel tímto upozorňuje Uživatele a Uživatel tímto bere na vědomí, že Aplikace Odoo Community ani Aplikace Odoo Enterprise nejsou systémem vyvinutým ze strany Poskytovatele a Poskytovatel v žádném rozsahu neodpovídá za právní vady, chyby, nedostatky či výpadky těchto systémů ani za jakoukoli újmu způsobenou těmito vadami, chybami či nedostatky na straně Uživatele.

6.12      V případě používání Odoo modulu Website a Ecommerce má Poskytovatel za podmínek čl. 5.7 právo upravit hostingový poplatek, a to úměrně dle návštěvnosti frontendu. 

7.             Zvláštní ujednání o Aplikaci Odoo Enterprise

7.1      Pokud si v rámci Služby hostingu Uživatel objednal Aplikaci Odoo Enterprise, vztahují se na něj následující zvláštní ustanovení tohoto článku, v ostatním se použijí tyto Podmínky.

7.2     Uživatel objednává Aplikaci Odoo Enterprise přímo u společnosti Odoo S.A. Při objednávání a užívání Aplikace Odoo Enterprise je Uživatel v přímém smluvním vztahu s Odoo S.A., a to za Podmínek Aplikace Odoo Enterprise. Poskytovatel účastníkem tohoto smluvního vztahu není. Poskytovatel poskytne Uživateli rozumně požadovanou součinnost při jednání s Odoo S.A. za účelem umožnění objednání Aplikace Odoo Enterprise u Odoo S.A. Uživatelem a za účelem získání aktivačního klíče k Aplikaci Odoo Enterprise Uživatelem od Odoo S.A. Poskytovatel žádným způsobem neručí za jednání Odoo S.A. ve vztahu k Uživateli, za zpřístupnění Aplikace Odoo Enterprise ze strany Odoo S.A. Uživateli ani za zpřístupnění aktivačního klíče k ní. Poskytovatel neodpovídá ani za platnost licence či aktivačního klíče k licenci k Aplikaci Odoo Enterprise. Je výlučně zodpovědností Uživatele, aby udržoval smluvní vztah s Odoo S.A. a plnil řádné veškeré své povinnosti plynoucí ze smluvního vztahu s Odoo S.A. V případě, že dojde k vypršení licence k Aplikaci Odoo Enterprise či pokud je licence z jakéhokoli důvodu ukončena či pokud je z jakéhokoli důvodu Uživateli znemožněno užívání Aplikace Odoo Enterprise, nenese Poskytovatel jakoukoli odpovědnost za takové znemožnění užívání Aplikace Odoo Enterprise a jakékoli s tím související následky, včetně jakékoli újmy na straně jakékoli osoby, včetně ztráty dat.

8.             Licenční ujednání

8.1          V rámci poskytování Služeb hostingu platí následující ujednání:

(a)           licenční podmínky Aplikace Odoo Community se řídí licenčními podmínkami uvedenými v Podmínkách Aplikace Odoo Community;

(b)           licenční podmínky Aplikace Odoo Enterprise se řídí licenčními podmínkami uvedenými v Podmínkách Aplikace Odoo Enterprise a

(c)     pokud v rámci  Služeb hostingu Poskytovatel vyvinul moduly či benefity označené jako produkt vyvinutý Poskytovatelem (či jiným způsobem, z něhož je patrné, že se jedná o modul či benefity vyvinutý Poskytovatelem), pak platí, že k těmto modulům uděluje Poskytovatel Uživateli licenci k výkonu práva užít modul, případně benefit, a to: (i) jako nevýhradní; (ii) na dobu určitou, a to na dobu poskytování Služeb hostingu danému Uživateli, případně na kratší dobu, pokud tak vyplyne z těchto Podmínek; (iii) ke všem způsobům užití a bez omezení množstevního rozsahu užití; (iv) bez územního omezení a (v) pro vnitřní potřeby Uživatele. Uživatel není oprávněn tyto moduly a/nebo benefity upravit či jakkoli změnit, spojit s jinými díly nebo výsledky tvůrčí či jiné činnosti, ať už svými nebo třetích osob, za jakýmkoli účelem. Uživatel není oprávněn poskytovat podlicence, licenci postupovat na třetí osoby zcela ani zčásti ani oprávnění z licence jakkoli jinak převádět na třetí osoby. Uživatel není oprávněn uvedené moduly a/nebo benefity jakýmkoli způsobem užít za účelem vývoje jiných či obdobných modulů pro vlastní potřebu či za účelem jejich nabízení a prodeje třetím osobám.

9.             Cena a platba za Služby hostingu

9.1          Cena Služby hostingu a jakýchkoli doplňkových modulů či benefitů či jiných doplňkových služeb je stanovena ceníkem Poskytovatele dostupným v e-shopu na webových stránkách Poskytovatele platným v okamžiku uskutečnění objednávky Uživatelem dle těchto Podmínek. Tím není dotčeno ustanovení čl. 3.2 ve vztahu k ceně za navýšený počet uživatelů oproti původní objednávce Uživatele. Ceny jsou stanoveny v měnách Kč, USD a EUR, mezi nimiž může Uživatel volit.

9.2          V případě, že Uživatel po první objednávce jakékoli služby (včetně Služby hostingu) v e-shopu Poskytovatele učiní další objednávku totožné či jiné služby, pak cena objednávané služby se řídí ceníkem aktuálním v okamžiku potvrzení takové další objednávky dané služby Uživatelem. Ceny, které se vztahovaly na dříve objednané služby (včetně Služby hostingu) se na později objednané služby nevztahují, došlo-li v mezidobí ke změně ceníku, a uplatní se ceník aktuální v okamžiku příslušné objednávky. Tím není dotčeno ustanovení čl. 3.4 těchto Podmínek.

9.3          Uživatel se zavazuje uhradit cenu jím zvolené Služby hostingu (či jiné doplňkové služby či modulu či benefitu) způsobem, který na základě nabízených možností zvolí při objednávce v e-shopu Poskytovatele (například platba online prostřednictvím platební brány či bezhotovostní převod). Poskytovatel  při objednávce příslušné služby vystavuje a doručuje Uživateli zálohovou fakturu na příslušnou cenu v příslušné měně elektronickou poštou na e-mail pro fakturaci zadaný Uživatelem. Splatnost faktury je 14 kalendářních dní, pokud není stanoveno jinak. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele.   

9.4.     Faktury na cenu za navýšený počet uživatelů dle čl. 3.2 těchto Podmínek jsou vystavovány měsíčně zpětně k prvnímu dni měsíce následujího po měsíci, v němž došlo k poskytování služby, která je předmětem fakturace, se splatností 14 kalendářních dní.    

9.5         Uživatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

10.    Osobní údaje

10.1    Fair use policy (dále jen “FUP”) určuje omezení kapacitních prostředků, objemu přenášených dat a další omezení pro Službu hostingu. FUP jednotka je rovna jeden  worker pro jednoho uživatele. Níže uvedená tabulka určuje parametry pro jeden worker.

Worker

Trafic

Data úložiště

(1,5GB RAM; 1GHz CPU)

1GB

5GB

V případě, že Uživatel překročí omezení stanovené Fair Use Policy, Poskytovatel jej na takové překročení upozorní. Současně je v takovém případě Poskytovatel oprávněn bez předchozího upozornění Uživatele zpomalit či zcela zablokovat API a vyúčtovat Uživateli dodatečné poplatky dle aktuálního ceníku Poskytovatele. Uživatel nesmí zbytečně zatěžovat API a je povinen požadavky na API optimalizovat.

11.     Osobní údaje

11.1   Aby mohl Provozovatel poskytovat Službu hostingu Uživateli podle těchto Podmínek, musí zpracovávat některé jeho osobní údaje. Provozovatel dále zpracovává osobní údaje Uživatele k ochraně svých oprávněných zájmů. Podrobnosti jsou uvedeny v podmínkách ochrany osobních údajů, které Uživatel akceptuje v rámci objednávky Služby hostingu či jiné služby Poskytovatele v e-shopu Poskytovatele. 

12.      Ukončení poskytování Služby hostingu

12.1    Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování Služeb hostingu či doplňkových služeb či doplňkových modulů anebo benefitů v těch případech, kdy je k tomu výslovně opravňují tyto Podmínky a/nebo VOP. Strany vylučují odstoupení od smlouvy ze zákonných důvodů.

12.2     Poskytovatel je oprávněn smlouvu o poskytování Služby hostingu či doplňkové služby či doplňkového modulu či benefitu vypovědět a přestat tak poskytovat Služby hostingu i bez udání důvodu, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou pro Služby hostingu s ročním trváním a s jednotýdenní výpovědní lhůtou pro Služby hostingu v délce trvání jednoho měsíce. Výpovědní lhůta počíná běžet prvního dne následujícího po dni doručení výpovědi Uživateli.

12.3  Uživatel je oprávněn vypovědět smlouvu poskytování Služby hostingu či doplňkové služby či doplňkového modulu či benefitu i bez udání důvodu a s okamžitým účinkem. V takovém případě však Poskytovatel není povinen vracet Uživateli jakékoli částky ceny, kterou Uživatel uhradil za Službu hostingu či doplňkovou službu či doplňkový modul či benefit na základě příslušné smlouvy, kterou Uživatel předčasně ukončil výpovědí.   

13.      Závěrečná ustanovení  

13.1    Uživatel se zavazuje dodržovat tyto Podmínky, VOP, Podmínky Aplikace Odoo Community a Podmínky Aplikace Odoo Enterprise.

13.2     Záležitosti, které nejsou výslovně upravené těmito Podmínkami, se řídí ustanoveními VOP.  V případě rozporu mezi těmito Podmínkami a VOP mají přednost Podmínky.

13.3   Poskytovatel je oprávněn tyto Podmínky jednostranně měnit. Pro uzavřený smluvní vztah však platí znění Podmínek účinné v době potvrzení objednávky jakékoli Služby hostingu či doplňkové služby či doplňkového modulu či benefitu v e-shopu Poskytovatele.

13.4    Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s těmito Podmínkami, se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory budou řešeny před soudy České republiky.

13.5    Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

13.6     Tyto Podmínky se vydávají v české a anglické jazykové verzi. V případě rozporů a nesrovnalostí mezi těmito jazykovými verzemi je rozhodující česká verze.

13.7     Tyto Podmínky vstupují v účinnost dne  1.1.2018.

Give us your phone number and we will call you back.